Điều Khoản


Kerry Express (VN) chuyên cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước và
quốc tế với các loại dịch vụ nhận gửi, vận chuyển và phát theo chỉ tiêu thời gian được công bố trước.

Chúng tôi không nhận gửi các hàng hóa sau:

- Các loại hàng hóa, tài liệu vi phạm qui định của Nhà nước về hàng cấm gửi, cấm lưu thông, cấm xuất khẩu.
- Hàng hóa có thể gây nguy hại cho người khai thác và phương tiện vận chuyển.
- Các loại vật phẩm, hàng hóa nước nhận cấm nhập khẩu.


Quyền và nghĩa vụ của người gửi:

■ Người gửi có quyền khiếu nại và yêu cầu công ty bồi thường thiệt hại vật chất theo mức Công ty đã công bố.
+ Kerry Express (VN) bổi thường tối đa đối với tài liệu chuyển phát trong nước là: 1.500.000đ/ Vận đơn.
+ Kerry Express (VN) bổi thường tối đa đối với tài liệu chuyển phát quốc tế là: 3.000.000đ/ Vận đơn.
+ Kerry Express (VN) đền bù đối với hàng hóa là 4 lần cước/ Vận đơn.
■ Ghi đầy đủ mọi thông tin lên mặt trước của Vận đơn.
■ Cung cấp mọi chứng từ đi kèm với hàng gửi.
■ Gói bọc đảm bảo an toàn cho hàng hóa.
■ Thông báo cho Kerry Express (VN) biết tinh chất của hàng hóa.


Trách nhiệm của Kerry Express (VN):

■ Kiểm tra tính hợp pháp của hàng gửi. Trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Kerry Express (VN) sẽ từ chối phục vụ.
■ Kerry Express (VN) có trách nhiệm đảm bảo an toàn bưu gửi kể từ khi nhận gửi đến khi phát cho người có quyền nhận.
■ Kerry Express (VN) chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp có thiệt hại xảy ra theo mức đã công bố.
■ Kerry Express (VN) không hoàn lại cước trong các trường hợp sau:
+ Chuyển phát chậm trong các trường hợp bất khả kháng như: Động đất, chiến sự, bão lụt...
+ Kerry Express (VN) không phát được do lỗi bởi người gửi hoặc người nhận từ chối nhận.
■ Kerry Express (VN) không chịu trách nhiệm bồi thường trong các trường hợp:
+ Hàng gửi bị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu giữ hoặc gửi ra nước ngoài bị tịch thu theo điều lệ của nước nhận.
+ Hàng hóa, vật phẩm bị hủy hoại do đặc tính của tự nhiên.
+ Các thiệt hại gián tiếp hoặc những nguồn lợi không thực hiện do việc mất, chậm trễ, hư hỏng...
+ Khiếu nại quá thời hiệu quy định.

Lưu Ý:

- Không để tiền, các chất nguy hiểm vào hàng gửi. Người gửi khai báo đầy đủ, rõ ràng các nội dung trên và đảm bảo tính chính xác của thông tin,tính hợp pháp của hàng hóa.
- Thời hạn khiếu kiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày gửi.
- Hàng hóa chuyển hoàn theo yêu cầu của khách hàng sẽ thu thêm phí bằng cước chính.
- Khách hàng cần xuất hóa đơn cho vận đơn thanh toán ngay cần đưa yêu cầu xuất hóa đơn cho Kerry Express (VN) trong vòng 20 ngày kể từ ngày giao hàng.
Sau 20 ngày, Kerry Express (VN) sẽ kê khai vận đơn với cơ quan thuế dưới hình thức “Người mua không lấy hóa đơn” và từ chối xuất hóa đơn cho khách.Terms


Kerry Express (VN) specializes in providing domestic and international express services
including pick up, transportation and delivery as committed lead time.

We do not accept delivery for the following goods:

- Goods and documents violating the Government's regulations on goods banned from sending, transportation and export.
- Goods may cause harm to operators and means of transport.
- Goods that banned from receiving countries.


The rights and obligations of senders:

■ The sender have the rights to make a complaint and request the company to compensate for physical damage of the package as the company's published compensation rates:
+ The maximum compensation for domestic delivery for documents: VND 1.500.000 / bill.
+ The maximum compensation for international delivery for documents: VND 3,000,000 / bill.
+ The compensation amount for goods is 4 times of the price of the bill.
■ Fill in all information on the front page of the bill.
■ Provide all documents accompanying to the goods.
■ Wrap the goods to ensure the safety of the goods.
■ Notify Kerry Express (VN) of the substance of the goods.


Responsibilities of Kerry Express (VN)

■ Check the legality of the package. In case of signs of law violation, Kerry Express (VN) will refuse to provide any service.
■ Kerry Express (VN) is responsible for ensuring the safety of the package from the time it is received till the time it is delivered to the recipients.
■ Kerry Express (VN) is liable for compensation in the event of damages occurring as the company's published compensation rates.
■ Kerry Express (VN) does not refund charges in the following cases:
+ Late delivery in case of force majeure such as earthquake, war, flood, storm ...
+ Kerry Express (VN) cannot deliver the package because the sender or the receiver refuse to receive the package.
■ Kerry Express (VN) is not liable for compensation in the following cases:
+ Goods shall be confiscated according to the laws of the receiving countries.
+ Goods shall be destroyed due to their nature.
+ Indirect damage due to loss, delay, ruin, …
+ Appeal beyond the time limit.

Note:

- Do not put money, dangerous substances into the shipment. The sender shall declare fully and clearly the above contents and ensure the accuracy of the information and the legality of the goods.
- The time limit is 30 days from the date of submission.
- Returned package as customer’s request will be charged the same amount as the main charge.
- Customers need invoice for the bill need to send invoice request to Kerry Express (VN) within 20 days since the day of delivery.
After 20 days, Kerry Express (VN) will declare the bill in the form of "Buyers do not take invoice" and refuse to export invoice for the customers.  • Kerry Express

    Tải ứng dụng di động tại: